Board Members

Shaiyanne Malik

( Founder )President

 

Natasha Jehangir

(Founder) Senior VP

 

Naheed Nasir

(General Secretary )

 

Rasikh Ismail

(Treasurer )

Murtaza Wahab

 

Yaseen Siddik

 

Abdul Rafiq Khan

 

Meher Cawasji

 

Tehseen Mazhar

 

Zahshanne Malik

 

Syed Absar Hussain